Тилди танлаң: Ққ | Ўзб  |  Рус

Мақалалар

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

41. А. Кун Хожели қаласы ҳаққында

Қубла Арал бойы халықлары, олардың турмысы, хожалығы, саўда-экономикалық байланыслары, үрп-әдетлери, тарийхый естеликлери ҳаққында көплеген сырт елли изертлеўшилер тәрепинен жыйналған мағлыўматлар сақланған. Мысалы, XVIII - XIX әсирлерге тийисли рус изертлеўшилериниң жазып қалдырған күнделиклери, мақалалары, китаплары, хатлары ҳ.т. басқаларды Қубла Арал бойы халықлары тарийхын изертлеўде тарийхый ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

42. Пирим ийшан ибн Қутлы Мухаммед Хожа

Пирим Хожаның исми 1741-1744-жыллардағы Оренбург шегера комиссиясының ҳүжжетлеринде ушырасады. Пирим Хожа аталық дәўиринде 1811-жылы салынған мусылманлардың жоқары оқыў орны, медресе қурылған. Оның қәбири медресе қапталында жайласқан. Ҳәзир бул теберик орында жаңа Жумамешит тикленип, халыққа хызмет етип атыр. Айтып кетиўимиз керек, Хожели халқының аўызбиршилиги арқасында Пирим ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

43. Қабылжан баба

Қабылжан баба мақбарасы гөне Хожелиниң, Хожели-Нөкис трассасы бойына жақын жерге жайласқан. Қабылжан баба тарийхы төмендегише: Сейид деген жас бала жигит алыстан Хожа елине барсам ҳәм Пирим ийшан бабаға қол берсем деп киятырған екен. Ашаршылық заман. Қолында еки зағарасы болған. Жолда ол ҳәлсиреп, шейит болады. Оны Пирим ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

44. Бақайбек баба

Хожели халқы Бақайбек бабаны жүдә ҳүрметлейди ҳәм қәдир тутады. Халық оны Бақайбек әўлийе деп те айтады. Бақайбек баба естелиги басында: "Баба 1775-жылы туўылған 1840-жылы қайтыс болған" деп жазылған. Мазары гөне Хожелидеги Сүўенли каналының жағасына жақын, ҳәзирги гөне пахта заводтың аймағында. XIX әсирлерде ол жерде үлкен әўлийешилик ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

45. Юсуп ийшан

Бул,-XIX әсирдиң екинши ярымы XX әсирдеги Хожели беклигиндеги қойымшылық. Орайлық орында Юсуп ийшан гүмбези жайласқан. Ол Пирим ийшанның әўлады. Бул муқаддес жерде Хожели халқына белгили инсанлар жерленген, Асаматдин ийшан, Имаматдинжан (тақсыр баба), Сисенбай немереси Кендирбай улы Шайхы ахун, Қулшар улы Амин ахун (1890 -1965), Ақсары ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

46. Назлымхан cулыў

Назлымхан cулыў Бул Миздақхан комплексиндеги XIII әсирлерде қурылған тарийхый естелик Назлымхан сулыў деп те айтылып киятыр. Естелик ишинде еле турмысқа шықпастан дүньядан өткен бир қыздың да жерленгени анықланған. Оның қәбири үстиндеги тасларға парсы тилинде философиялық мазмундағы қосық қатарлары жазылған. Соңғы жыллары халық арасындағы әпсана тийкарында қарақалпақ ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

47. Сулайман Ҳаддадий Мусевий

Жазба дәреклерде, қубла Арал бойында, орта әсирлерде өткен белгили шейхәўлийелер қатарында Сулайман Ҳададий Мусевийдиң болғанлығы мәлим. Мәселен XIV әсирлердеги Гургандж ҳәкими Қутлық Тимурдың 1349-жылы жазылған вакуфнамасында төмендегилерди көремиз. Ол пайғамбарлар әўлады, сейит, шейхлар шейхы Сулайман Ҳададий Мусевийге иззет ҳәм ҳүрмет ретинде ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

48. Жумарт қассап

Хожели қаласының күн батыс тәрепинде бес километр узақлықта жайласқан Миздақхан қойымшылығында Жомарт қассап дүмпешиги бар. Жомарт қассап ҳаққында руўханийлер келтирген диний рәўиятларға қарағанда, ол ерте ашаршылық заманлардың биринде жасаған кәраматлы адам болған. Ол усы дөгеректиң халқына байға да, жарлыға да теңдей хызмет ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

49. Миздахқан қаласы

Хожели жасы жағынан Бухара, Самарқанд ҳәм Хийўа қалалары менен бир қатарда турады. Табылған шақмақ таслардан исленген қуралларға қарағанда Хожелиге адамлардың қонысланыўы неолит дәўирине, яғный бизиң эрамызға шекемги төртинши-үшинши мыңыншы жылларға туўра келеди. Хожели орта әсирлер тарийхында Миздақхан деген атама менен белгили болып, ески қаланың калдыклары ... (Даўамы)

Сане 2011-05-06

50. Антакия

Антик дәўириндеги қаланың қарабақанасы, ҳәзирги Миздақхан тарийхый архитектуралық комплексине кириўши Гәўир қала бурын "Шәҳәр Антакия", яғный, "Антакия қаласы", Мазлымхан сулыў естелиги жайласқан бәлентлик "Кохи Антакия" яғный, "Антакия таўы" деп аталған. Александр Македонский қайтыс болғаннан кейин, ол тийкарын салған жүдә үлкен империя унырап кетти ҳәм бир ... (Даўамы)

Сане 2011-05-02
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 

ҚыдырыўАқырғы мақалалар:


ГЛАВА II. РУСТАКИ ГАВХОРЭ

(К исторической динамике древней ирригационной сети Хорезма) «Они провели из нее (реки) каналы и построили на ней города».Ал-Макдиси BGA III 2...


ГЛАВА I. СТЕНА В ПУСТЫНЕ

«КАС — на языке жителей Хорезма — этостена в пустыне, ничем не окруженная».Якут. IV. 222.«И люди построили на берегах ее болеетрех...


Хожелиден шықкан шайыр-жазыўшылар

Абдусадықов Ҳайытбай Ҳайытбай Абдусадықов — шайыр. Ҳ. Абдусадықов 1957-жылы Хожели қаласында туўылған. Орта мектепти питкергеннен соң дәслеп Тақыятас қ...


Хорезм и Хазария.

Кожинов. История Руси и русского Слова Специальный экскурс: история ХазарииОбщепризнанно, что на рубеже VIII—IX веков государственной религией Хазарского ...


Фирдаус ал-икбал

Мунис и Агахи«Райский сад счастья». Имеет второе название — «Икбал-наме» (*** «Книга счастья»). Автор — Шир-Муха...


Крепость Довкесен

09.12.2001"Моей любви всем причаститься б вам,-Собрать хоть по одной частице б вам,-По капле крови иль по лепестку -Все мое сердце, боль мою, тоску" Навои "Фарх...


Погода


GISMETEO: Погода по г.Ходжейли

Победа на интернет-фестивале