Тилди танлаң: Ққ | Ўзб  |  Рус

Белгили инсанлар

(IX-XXI әсирлер)

Хожели тарийхы нешше мәрт инсанларды, ири тулғаларды, атақлы уламаларды, белгили ғайраткер, илимпаз, жазыўшы-шайырларды, спортшыларды, өз исиниң маманларын көрди. Олардың ҳәр бири Хожелини танытыўда өзлериниң үлкен үлеслерин қосты. Макаламыз соңында олардың ислерин тилге алып өтиў артықмаш болмас деп ойлаймыз.

Олардан: Аминутдин хожа (лақабы Алямин хожа)-1274-жылы Түркстаннан хожаларды баслап келген, Пирим хожа ийшан ибн Қутлы Мухаммед хожа - Хожели улысына басшылық еткен улама, Муртаза бий - Хожели бийи, Әўезжан бий - Хожели бийи, Сейит Хасан хожа - 1298-жылы Хийўа ханынан жарлық алған, Якуб хожа - 1298-жылы жарлық алған, Мансур хожа-1298-жылы жарлық алған, Қасым хожа - 1298-жылы жарлық алған, Нурылла хожа - 1298-жылы жарлық алған, Искендер хожа - 1298-жылы жарлық алған, Ахмед хожа - 1298-жылы жарлық алған, Файзулла хожа -1298-жылы жарлық алған, Шамун Набий - улама, ислам динин таратыўшы, Жомарт қассап - көп қайыр-сақаўат ислеген, Назлымхан сулыў - патша қызы, жер асты мавзолейине аты қойылған, Ережеп қәлпе - атақлы улама, медиресе ашқан, Сасун ийшан - биринши келген хожалардан, Турсын ийшан-биринши келген хожалардан, Юсуп ийшан - "хан ийшан" атағын алған, улама, Асқар ийшан-халық сыйлаған инсан, Асаматдин иишан - атақлы инсан, 1916-жылы дарға асылған, Имаматдинжан "тақсыр баба" - халық сыйлаған инсан, Бекболай бай - Хожелиде қаўын егип ат шығарған, Сулайман Хаддадий Мусевий - улама, IX әсирде медиресе ашқан, Бақайбек баба - улама, әўлийе, Қабылжан баба - Пирим ийшан бабаның шәкирти, Кетменши баба (Мухаммед Зәрип) - хожа, белгили инсан, дийқан, Қулым ахун - халық сыйлаған инсан, Улпет ийшан - халық сыйлаған инсан, Абдижамил молла - имам, "Ташкент" дийқан-фермер хожалығында жасаған, Султан ахун - үлкен улама, медиреседе сабақ берген, Сулайман молла - имам, "Хатеп" дийқан-фермер хожалығында жасаған, Дәли баба-улама, сабақ берген, "Ҳамза" дийқан хожалығында жасаған, Ша Сүйин ийшан (Сары ийшан) - атақлы улама, медиреседе сабақ берген, Ешимбет бай, Нуран баба - халыққа қәдирли инсанлар, Мадирейим маршы атақлы бай, Исмайыл ийшан - улама, сондай-ақ, халық сыйлаған атақлы инсанлар Маткәрим ийшан, Нурымбет ийшан, Абут ийшан, Хожаназар ахун, Матирза ахун, Ереке хожа, Сагдиев Боранбай, Садулла хожа Ҳабибуллаев, Пирим ийшан баба мешити имам-кәтиплери Раматулла мақсым, Мадали мақсым, Алланазар ахун, Қалила мақсым, Нуратдин мақсым, Абдихалық карий. Асаматдин имам, Кеўлимжай имам Жамалов, Қыдырнияз Әлимбетов, Муратжан Әбдиев, Оразымбет Сейтжанов, биринши келген хожалардан Гада ийшан, Гөклен ийшан, соның менен бирге, Амин ахун Қулшар улы-атақлы улама, "Жипек жолы"нда адамларды қарақшылардан қорғаған батырлар Мадаминхан, Орын Юсупов - халық батыры, Оразнияз батыр, уламалар Сисен ахун, Абди ийшан, Гаипберди хожа өўлийе баба, Садулла хийўалы - атақлы саўдагер, исбилермен, Ғайбулла ахун - улама, бала оқытқан, Мамытжан Әбдиев - мийнет ветераны, белгили инсан, Шейх Қәбир ата - улама, бала оқытқан, медиресе ашқан, Бабажан палўан - атақлы Халмурат палўанның устазы, Сафарьянц А. (Арракел бай) - биринши пахта заводын ашқан адам, Мангушев С.Е. - "Водник" поселкасының биринши жетекшиси, Әўез улы Мамытжан бий - халық ақсақалы, Зия Жолымбетов-биринши қалалық билимлендириў бөлиминиң баслығы, Худайберген дийўан-халық ақсақалы, зиялы инсан, 1916-жылы дарға асылған, Әбдираман Шаламан - танымалы инсан, Жақсылық бий, 1773-1775-жыллары Хожелиге қорған салған, Ҳисметулла Латипов - 1907-жылы мектеп ашқан, Ахмедов Юсуф Кумом улы - 1906-жылы мектеп ашқан,Сейид Адирали - Әўезжан бийдиң бас нөкери,Зиятдийн - мақсым.

Соның менен бирге, Енежан Матсапаева - "Айбек" дийқан хожалығы баслығы болған, Айтбай Халбаев - биринши базарком, Сейтжан Матчанов - атақлы саўда хызметкери, шебер шөлкемлестириўши, Пиржан Сейтов -мәмлекетлик ғайраткер, ел басшысы, Хожели районына узақ жыллар басшылық еткен инсанлар Балтабай Абдуллаев - 1951-1952-жыллары қаланы басқарған, Султан Абдурахманов - 1953-жылы қаланы басқарған, Даўымжар Ожыраев, Пиржан Халмуратов, Сапарбай Нурхожаев - район ҳәкими болған, Валижан Мэлсович Реимов – Хожели районы хәкими, Нурымбет зергер, Жумияз суўшы -қызықшы, Оразымбет балық қуўырдақшы, Китаев П.И. - атақлы шыпакер, Халмурат Абдурахманов - мийнет ҳәм урыс ветераны, Мурат Махмудов -қалалық атқарыў комитети баслығы лаўазымында ислеген, урыс ветераны, Матнияз Реймбаев - искер шөлкемлестириўши, майзавод баслығы болған, Қалдықараев Жумағалий - екинши дүнья жүзлик урыс қаҳарманы, Реймбай Ешимбетов - белгили журналист, баспасөз ветераны, Қутлықыз Ситжанова - гармоншы-музыкант, Жумабай Базаров - жыраў, "Едиге", "Қоблан"ды Германияда айтқан, Салый Ембергенов - хошҳаўаз қосықшы, Айтмурат Сейтмуратов - солист, рубабшы, жыраўлардан Сапарбай жыраў, Шамурат жыраў - "Алпамыс" эпосын жырлаған, Сейтжан жыраў -қарақалпақ халық эпосларын айтқан, Мәўлен Аралов - театр режиссеры, Утемуратов Ю.А.-мәденият хызметкери, халық театрын шөлкемлестириўши, Х.Қурбаниязов - композитор, халық сыйлаған инсанлар Жақсылық қырғыз, Ҳамдам тәжик, Халдурды түркмен-атақлы пахтакеш, бригадир, Худияр Беласаров-атақлы финансшы, урыс ҳөм мийнет ветераны, Қалбай Хожамуратов - устаз, тарийхшы, мийнет ветераны, Мәўлен Ачилов - спортшы, бокстен биринши тренер, Несипбай Қалыймағанбетов - журналист, Аяпберген Қалилаев - илим кандидаты, журналист, устаз, Сатыпалды Мылтықбаев - атақлы палўан, искер басшы, Цой Максим Алексеевич - хирург, Равил Забиров - искер басшы, саўда хызметкери, Хусайн Хангреев - прокурор, милиционерлер Жылдамбай, Естекбай, Монша Исенгелдиев, Реджеп Ҳасанов - искер басшы, базарком, Балтамурат Хожамуратов - саўда хызметкери, министр болған, Дилимбет Тилеўмуратов - саўда хызметкери, мийнет ветераны, Тәжибай Машарипов-басшы, министр болған, Бердибай ҳажы Қурбанов - мийнет қаҳарманы, атақлы пахтакеш, Таўбай Қобланов -искер басшы, "Хатеп" фермер хожалығы басшысы болған, Жүсипқалий Дөўлетов - искер басшы, "Әмиўдәрья" хожалығы басшысы, Баккали Имангалиев - ишки ислер хызметкери, полковник, Теңизбай Ещанов – искер басшы, Кемесазлаў заводы директоры болған, Қонарбай Базаров - устаз, математик, Халила ҳажы Шербаев - искер басшы, үлгили устаз, Андамас Каракузиев - искер басшы, Турсынбай Ибрагимов - искер басшы, ишки ислер хызметкери, Ибадулла Хусайнов - искер басшы, саўда хызметкери, Абылхан Махмудов - ишки ислер хызметкери, полковник, Сулайман Реймов - искер басшы, Гилем фабрикасы баслығы болған, мийнет ветераны, Мадрейимхан Ибадуллаев - искер басшы, қурылысшы, Ерхан Есбергенов (Ерхан қазан) - саўда хызметкери, Сәрсенбай Алимбетов - атақлы транспортшы, мийнет ветераны, Ислам Бабаджанов - "Меҳрийбанлық үйи"ниң биринши шөлкемлестириўшиси, мийнет қаҳарманлары Оразбай Дилимбетов, Юлдаш Маткаримов, Шамурат малақайшы - бас кийим тигиўши, Төлеген Төлеев - устаз, Исатай Дәўлетов - санаат хызметкери, Қутлымурат Дәўлетмуратов - саўда хызметкери, Алаў Нургазиев -ҳуқық қорғаў хызметкери, прокурор, Артық Ахмедов - саўда хызметкери, Юнус Ахмедов - мийнет ветераны, Исмет Альджанов - мийнет ветераны, финансшы, бухгалтер, Узақбай Қалниязов - Тарийх илимлериниң кандидаты, Омар Булешов-илимпаз, профессор, Уразымбет Мурадов - Өзбекстан халық артисти, бақсы. Сондай-ақ, өз иси, мийнет жолы арқалы халыққа үлги болған Сали Бабанов - мийнет ветераны, искер басшы, Ғани Убайдуллаев - устаз, мектеп директоры болған, Тәжигүл Байжанова - устаз, мектеп директоры болған, Тухватулла Халитов - завод директоры болған, Таўви Камалов - РТС директоры болған, Клим Қурбаниязов - планерист, жас техниклер клубы баслығы болған, Асен Жанашев - ишки ислер хызметкери, Райса Жаббарова - гөш комбинаты директоры болған, Панкратов Алексей Константинович - май завод баслығы болған, Вазих Закиров - май завод хызметкери, рационализатор, Айтымбет Үсенов - шебер шөлкемлестириўши, Матжанов Марат Ситжанович - искер басшы, исбилермен, Борис Ратман - искер басшы, Алланазар Юсупов - белгили устаз, Қулмурат Хожалепесов - шайыр, устаз, Ланцев Иван Никитич -устаз, физик, Амина Танташева - узақ жыллар "Меҳрибанлық үйи" директоры, Мусин бабай - халық сыйлаған инсан, Ли Ченгир - белгили устаз, мектеп директоры болған, Бабанияз Қанатов - биринши спортшы-тренер, мийнет ветераны, Тамара Акоповна Дадаева - белгили гинеколог шыпакер, Роза Халитова - биринши китапханашы, Қаражалғас Бийсенбаев -баспашылардан халықты қорғаған, батыр милиционер, Өмирзақ Қалбаев-тарийхшы, шайыр, Парахат ҳажы Дилмағамбетов - белгили терапевт шыпакер, Парахат Бектурғанов - таксомотор парк баслығы болған, Сағый Дербасалиев - белгили пахтакеш, бригадир, Ыспан Есиркепов - колхоз баслығы болған, Иван Мамутов - белгили тарийхшы муғаллим, Базар Бабажанова - узақ жыллар ПХАЖ баслығы, мийнет ветераны, Ғайып Якубов - белгили журналист, шайыр, мийнет ветераны, Мақпал Есенгелдиева -бухгалтер, финансшы, Марзия Беркалиева Батыр қызы-белгили устаз, басланғыш класс муғаллими. Белгили исбилерменлер Жөдигер шарбақшы, Салима шарбақшы, Мырзан шарбақшы Асқар шарбақшы, Изимбет шарбақшы, белгили балықшылар Әмет, Оразымбет, Бекмурат дарға-белгили инсан, Рейимбай лампамайшы—исбилермен, Опа майшы-исбилермен, Тилла домком - белгили ел ақсақалы, белгили етикшилер Балтабай, Бақтыбай, белгили емшилер-Қылыш сынықшы, Қурбан сынықшы, өнерментлер Нурымбет зергер, Назарбай үйши, Ешимбет үйши, Бабатай үйши, Сапарбай үйши, Чилангар темирши, Сейтжан баззаз - исбилермен, Қулшанай Мамаев - атақлы темир уста, Камал уста - шебер темирши, Алямин "пөпек" -белгили саўдагер, нанбайшылар Қарабала, Абдураман, Хожамурат, Артық, Мискинбай Уденов - биринши артельди, Профилов Николай - биринши МТС ти шөлкемлестириўши, Сапарбай Терекбаев-белгили устаз, Белбай бажбан - белгили бажбан, Сергей Азимов - белгили кинорежиссер, Исак Устинов - мийнет ветераны, Дәўлетбай Шаленов - устаз, Матяқуб шунай - қайыр-сақаўатлы инсан.

Жақын өтмиште Хожелиге мийнети сиңгенлерден Халмурат палўан Ибадуллаев - жаўрыны жерге тиймеген палўан, Ҳайтмурат Абдурахманов - банкир, финансшы, Сәрсен Каймолдаев - жуқпалы аўырыўлар шыпакери, Сапарбай Кенжебаев - саўда хызметкери, мийнет ветераны, Мақсет Қолбаев - белгили саўда хызметкери, мийнет ветераны, Хожели қаласының саўда қәрханасын басқарған, Атабек Атажанов - эстрада қосықшысы, Тамара Матниязова - қосықшы ҳәм ойыншы, Бахтияр Тәжимуратов -милиция хызметкери, полковник, Қулжан Егизқараев - белгили устаз, мектеп директоры болган, Аяпберген Абдукәримов - белгили устаз, спорт колледж директоры.

Сондай-ақ, берги әўлад ўәкиллеринен Ниязымбет Сабиров – аўыл-хожалығы хызметкери, министр болған, Ибрайым Досжанов - мәмлекетлик искер, мийнет ветераны, Жумамурат Реджепов-"Айбек" дийқан хожалығын басқарған, Шамурат уста - гербиш устасы, Юлдаш Ибрагимов - филолог, илимпаз, Қармыс Досанов - жазыўшы, Базаргүл Бекниязова - жазыўшы, Муҳаммед Шерип Қыдырниязов - тарийхшы, профессор, илим докторы, Төре Клычев - илимпаз, Есен Андиров - саўда хызметкери, исбилермен, Бийсенғали Маханов - педагог, искер басшы, Петрушин И.И. - мәмлекетлик ғайраткер, Юлдаш Абдалов - искер басшы, Қурбанбай Разахбердиев -искер басшы, Қайыпназар Матразов - устаз, филолог, шайыр, Тинан Жаўылбаев - устаз, математик, Көбей Артыков - искер басшы, шабандоз, Сим Сергей Филиппович - устаз, Сабыр Разахбердиев - искер басшы, көп жыл даўамында интернат директоры болған, Салима Юсупова - устаз, Бахый Авезжанов -устаз, мийнет ветераны, Парахат Авезжанов - устаз, Камилжан Нурымбетов - устаз, доцент, Қашарман топ федерациясының директоры, Шийрин Садуллаева - қалалық атқарыў комитети баслығы болған, устаз, Ситжан Халбаев - район басшысы болған, Досман Файзуллаев - устаз, мектеп директоры болған, Кутлымуратов Шапағатдин – районның белгили мал докторы, Қутлымуратов Абдулазиз – генерал Ватутин пароходы капитаны болған, Ахметова Маржан – ағла устаз, Зәрип Файзуллаев - устаз, исбилермен, шебер шөлкемлестириўши, Асетулла Камалов - устаз, мектеп директоры болған, Оразбай Сапарбаев - жергиликли санаат министри болған, Худайберген Раймбергенов - министр болған, Ситжан ҳажы Раймбергенов - темир устасы, Абдулла Қыдырбаев - районлық халық қадағалаў бөлими баслығы болған, мийнет ветераны, Қыдырбаев Абат Абдулла улы-финансшы, Жалғас Айтжанов - энергетика саласы хызметкери, Еркин Байдәўлетов - финансшы, саўда хызметкери, Камал Байдәўлетов - тис докторы, Оразымбет Абдиқадиров - асфальт завод баслығы болған, Ибрайым Жуманиязов - саўда хызметкери, Қалбай Үббиев - спортшы-тренер, Картбаев Андрей -устаз, математик, шежиреши, Қуўанышбай Оразымбетов - филолог, профессор, илим докторы, Оразбай Әбдирахманов - атақлы жазыўшы, жәмийетлик ғайраткер, Злайха Сапарова - қосықшы, Исмайыл Хожахметов -қосықшы, Эргаш Асаматдинов - шебер шөлкемлестириўши, Абдиғаний Ибрагимов - халық театры актёры, Пашша Абдуллаева - халық театры актрисасы, Айман Жаўылбаева - халық театры актрисасы, Салый Ембергенов - халық театры актёры, Қурбангүл Есемуратова - актриса, Юлдаш Асаматдинов - актёр, Жуманияз Қазақбаев - халық театры актёры, Машарип Устинов - халық театры белсендиси, Сапарбай Әбдикаримов - халық театры белсендиси, Юлдаш Аминов - халық театры белсендиси, Наташа Ержанова - актриса, Даўытбай Кәримов - актёр, Мақсет Тағаев - актёр, Арысланбай Алманов - колхоз баслығы болған, Хожабай Жадманов - финансшы, узақ жыллар гербиш завод баслығы болған, Турғанбай Жылқышиев - уролог-хирург, Өтеген Жантөреев - денсаўлық сақлаў ағласы, окулист, Жалғасбай Сатуллаев - денсаўлықты сақлаў ағласы, Имаматдийин Исмайлов - транспортшы, Мәтибай Бердиев - журналист, шайыр, Бийбисара Өтепбергенова - қосықшы, Әбилқасым Өтепбергенов - философ-шайыр, Айымжан Халбаева – турмысқа хызмет көрсетиў қәрханасы баслығы, Сапаргүл Ешниязова - устаз, мектеп директоры, Жақсылық Мәтжанов -палўан, устаз, искер басшы, техникум директоры болған, Азат Мәтжанов -илимпаз, илим докторы, ҚМУ ректоры, Айтақ Мәтжанов - искер басшы, мийнет ветераны, Улья Мәтжанова - саўда хызметкери, базарком, Салый Хожаниязов - спортшы, бокстен тренер, Амин Атаниязов - искер басшы, мийнет ветераны, Атаниязова Орал Аминовна - илим докторы, Медицина институты директоры, Тоқтарбай Султанов - искер басшы, фармаколог-фармацев, Раўшан Зайрова - устаз, мектеп директоры, Бекназар Сапаров - саўда хызметкери, министр болған, мийнет ветераны, Агинеш Сарыбопеев - шыпакер, Оралбай Сергеев - хирург, Саги Сергеев - шыпакер, хирург, Жумабек Халмуратов - устаз, физик, Бекбосын Худайбергенов - устаз, мектеп директоры болған, Қуўаныш Байжанов - финансшы, саўда хызметкери, Ҳамидулла Нуратдинов (Хамит) - белгили саўда хызметкери, Бахыт Рахов - устаз, Жақсылық Төребаев - хирург, бирлеспе басшысы болған, Жумамурат Төремуратов - исбилермен, стомотолог, Қошқарбай Садыков - искер басшы, ҳәким болған, тоғай хожалығы баслығы, Турсынбай Садыков - санаат хызметкери, кәрхана басшысы, Ибадулла Шербаев -          искер басшы, устаз, Лепесбай Шербаев - исбилермен, искер басшы, Итекбаев Өтеш Рысбай улы - исбилермен, Атабай Палўанов - искер басшы, министр болған, Нийетбай Юсупов - ишки ислер хызметкери, полковник, Қосбол Ондаганов - искер басшы, спортшы, Базарбай Тулегенов - искер басшы, Текстиль фабрикасы директоры болған, Ахмед Мадаминов - бас шыпакер, шебер шөлкемлестириўши, Қанатбай Сатканқулов - белгили қурылысшы, Алламберген Сатаев - устаз, палўан, Мурат Алеўов - спортшы, футболшы, устаз, Алишер Әўезбаев - бокстен Азия ойынлары чемпионы, Пердебай Утемуратов - устаз, "Водник" поселкасында белгили сазенде, Жолдасбай Уразалиев - Кемесазлаў заводының баслығы болған, Баймурат Гайпов - көрнекли устаз, Амет Нурпейсов - көрнекли устаз, Юлдаш Әўезимбетов - көрнекли устаз, Узақберген Имаматдинов - көрнекли устаз, Мақсет Бекимбетов - көрнекли устаз, Хожабай Юсупов - устаз, шебер шөлкемлестириўши, Төлеген Худайназаров - көрнекли устаз, басқарма баслығы болған, Таваккал Абдухаликов - белгили устаз, Улығбек Юсупов "пилот" - белгили исбилермен, Ешанбай Бегжанов - хирург шыпакер, Алламберген Дурдиев - урыс ҳәм мийнет ветераны, Сарыбай Нурмедов -"Азатлық" дийқан хожалығының баслығы болған, Зийўар Ешмуратова -устаз, педколледж директоры болған, Зийўар Султанова - қалалық Халық банки баслығы, Өтеген Худайбергенов - атақлы пахтакеш, бригадир, Бекнияз Файзуллаев - Ахунбабаев дийқан хожалығы баслығы болған, Абдурахман Машарипов - үлгили устаз, Машарипов Абдирейим - қаланың бас архитекторы болған, Мақсет Нурымбетов - исбилермен, Ахмед Ибрагимов - тоғай хожалығы баслығы, Дәўлетназар Султанов - ҳәким болған, исбилермен, Мэлс Бахытжанов - ишки ислер полковниги, Жеңис Лепесов - художник, халықаралық алтын медаль ийеси, Сәрсенбай Байбосынов - художник, Алламберген Жийемуратов - мәканком, Таксибай Наренбаев - ҳәкимият жуўаплы хызметкери, Сәтбай Ғанибаев -нефтебаза хызметкери, мийнет ветераны, Азат Хожамуратов - белгили полиграфия хызметкери, Анвар Хожамуратов - полиграф тараўында исбилермен, Витоль Станислав - инженер-гидротехник, Тахир Ермаков -лётчик-сынаўшы, Зоя Ибрагимова - артистка, Сон Светлана Михайловна -устаз, "Меҳрийбанлық үйи" директоры, Пак Татьяна Андреевна - устаз-муғаллим, Алтын Уразбаева - устаз, "Шуҳрат" медалы менен сыйлықланған, Оралбай Төребеков - илимпаз, илим кандидаты, Мурат Есимов - халықаралық трансконтиненталь холдинги бас директоры, Пердебай Кеўилбаев - белгили қурылысшы, Турсынмамбет Хожамбергенов - сазенде, Петрушин Александр - "Қарақалпақбоян" жәмийети бас инженери, Мурат Худайбергенов - социаллық тараў хызметкери, Караман Қощанов -ишки ислер хызметкери, Махсут Турсунов - исбилермен, газ қуйыў станциясы баслығы, Бийбайым Юсупова - Республикалық кәсиплик аўқам басшысы болған, Марқабай Хожалепесов - спортшы, тренер, экономист, Музарап Дүйсенбаев - устаз, Коныратбай Шамганов - врач, Мақсет Якубов - философ, илимпаз, Аралбаев Абдулла Жалғасбаевич - устаз, Найль Галимуллин - саўда хызметкери, Юнус Набибуллин - пахта завод хызметкери, Имамутдин Надиршин - халық сыйлаған инсан, Садратдин Якубов - статистика бөлими баслығы, Қанат Жакешов - белгили терапевт шыпакер, Назира Дөўлетова - гинеколог-шыпакер, Өтеген Бурханов - бухгалтер, финансшы, Шора Сөрсенбаев -биринши исбилермен, Теңиз Абдулгазиев - терапевт шыпакер, Хегай Сергей - исбилермен, Фарид Утебаев - исбилермен, "Мадад" компаниясы басшысы болған, Мақсетбай Абубакиров - журналист, районлық газета редакторы болған, Базарбай Абубакиров - ҳәкимниң орынбасары болған, Базарбай Таўасаров - журналист, "Достық үни" газетасы редакторы болған, Бухарбай Дүйсекеев - судья, Еденов Абдулла - шыпакер, Өтеш Оңайбаев - "Хатеп" ДФХ баслығы болған, Узақбай Ешмуратов - устаз, мектеп директоры болған, Бахтияр Ешмуратов - исбилермен, Мақсет Жадманов - ҳәкимниң орынбасары болған, исбилермен, Гүлшат Назирбаева сүт заводы директоры болған, Исмайыл Жамалов - устаз, мектеп директоры болған, Жумамурат Жалалов - устаз, Низамий атындағы мектеп директоры болған, Абдижалил Жақсыбаев - таксоматор парк директоры болған, Алламбергенова Шийрин Ҳамидовна - ағла ишки ислер хызметкери, майор, Тагаберген Жубанов - тери кеселликлери шыпакери, Клара Сисенбаева - юрист, нотариус, мийнет ветераны, Хайтбай Абдисадықов - журналист, шайыр, Камилжан Жаббаров (Камалай) - исбилермен, қурылысшы, Тилеўнияз Қаниязов - журналист, район газетасы редакторы болған, Жолдасбай Нурыллаев - журналист, ("Т-тас") газета редакторы болған, Оңғар Аўезов - қурылысшы, мастер, Қойшиев Өтеген (Өтеш) Абыллаевич - кинорежиссер, актёр, Қожан Қожбанов - ветврач, Тәжимурат Мадияров - пахтакеш, шарўа, Али Нурашев - спорт пидайысы, Бахыт Нурмашев - автоинспекция хызметкери, подполковник, Анвар Наўрызбаев – белгили невропатолог, Оразгуль Қутходжаева – ағла муғаллим, Алманов Ахмет -ишки ислер хызметкери, подполковник, Темирғали Нысанов - атақлы травмотолог, сынықшы, Дамеш Балмуканова - белгили гинеколог-шыпакер, Гүлсара Жуманиязова - гинеколог, сондай-ақ, Гүлжан Мамутова - 1-сан-лы поликлиника бас шыпакери болған, белгили педиатр, Сара Омарғазиева - терапевт шыпакер, Юсупбай Нурпейсов - устаз, мектеп директоры болған, Муўса Абыллаев - "Хожели-май" кәрханасы баслығы болған, Қару Қаймолдаев - Хожели гүриш заводы баслығы болған, Айсултан Атакузиев - байланыс тараўы хызметкери, Гайрат Сапаев - исбилермен, таярлаў базасы баслығы, Нурмухамед Сапаев - шыпакер, бирлеспе баслығы, Ожакай Омаргазиев - финансшы, бухгалтер, Палўанов Рашид - экономист, салық хызметкери, Таңатар Есмурзаев - кәрхана басшысы, пахта санааты хызметкери, Сийсенбай Айтимов - белгили устаз, педколледж директоры, Балтабай Наўрызбаев - денсаўлықты сақлаў хызметкери, мийнет ветераны, Жолдас Есмурзаев - исбилермен, "Қырыққыз" саўда орайы баслығы, Жақсылық Дәўлетов - кинорежиссер, Қуўандық Якубов - мийнет ветераны, белгили транспортшы, Жаңабай Бекмуратов - "Найман" хожалығы басшысы болған, Барлықбай Исмайлов - саўда хызметкери, Оразбай Нуржанов -ишки ислер хызметкери, полковник, Хожабай Байжанов - шыпакер-терапевт, Қалжан Көккөзова - банк хызметкери, Ешнияз Оразниязов - қалалық кеңес баслығы-болған, мийнет ветераны, Абдикарим Халбаев - шебер шөлкемлестириўши, басшы, Бийбатпа Абылаева - устаз, мийнет ветераны, Аширмурат Жепбаров - эколог, илим кандидаты, Идрис Аккажев - темир жол вокзалы басшысы болған, Төжетдин Омаров - ишки ислер хызметкери, полковник, Ибрагим Уснатдинов - мәденият үйи басқарыўшысы болған, Бекан Сейтимбетов -устаз, исбилермен, Сабит Раев - мийнет ветераны, Юлдаш Хожанов - саўда хызметкери, мийнет ветераны, Багибек Атажанов - Гилем фабрикасы баслығы, министр болған, Хасанов Дәўлетбай Реджепович - искер басшы, дийқан, Файзулла Садуллаев - пахта санааты хызметкери, Михайлов Алексей - белгили хызметкер, Оралбай Қалқанов - аўылхожалығы хызметкери, Қошқарбай Пирназаров - белгили аўылхожалығы хызметкери, басқарма баслығы, Рахман Алманов - инженер, Марьям Қасымова - шайыр-жазыўшы, Амангелди Ембергенов - искер басшы, саўда хызметкери, Гүлмурза Хайтбаев - шыпакер, Сали Камалов - мийнет ветераны, Сабыр Камалов - темиржолшы, қурылысшы, Бекполат Нурпейсов -районлық көсиплик аўқам басшысы болған, Шукурулла Ешмуратов - Кемесазлаў заводы баслығы, Рейимбай Сейтимбетов - исбилермен, Жеңис Сарбалаев - "Водник"-пристань посёлкасы кеңеси баслығы болған, Ибрайым Сейтимбетов - исбилермен, Қанияз Мамутов - шыпакер, Лабақ "шопыр" Метеров - шофёр, мийнет ветераны, Шәрибай Атаханов - Текстиль фабрикасы басшысы, мийнет ветераны, Қадир Сейтов - хирург-шыпакер, Сағынбай Қудияров - газтәмийинлеў станциясы баслығы, инженер, Генжебай Жуманов - мийнет ветераны, салық хызметкери, Мақсет Тилегенов - салық хызметкери, Кәримбай Қулжанов - саўда хызметкери, исбилермен, Мирзахмет Тумышев - "Әмиўдәрья" аўыл кеңеси баслығы болған, Султан Атыраўбаев - мийнет ветераны, спортшы, Орынбай Матжанов - журналист, Айтнияз Ембергенов - автобаза баслығы болған, мийнет ветераны, Набат Тасқынбаева - "Хатеп" мал семиртиў базасы бригадири болған, Айтбай Айтжанов - палўан, Мурат "паранг" Исмайлов - коммуналлық тараў басшысы болған, Төлеген Бисенов - жол хызмети исшиси, Ажигали Садўақасов - терапевт-шыпакер, Махмуд Абдуллаев - ишки ислер хызметкери, подполковник, Бахтияр Мырзамбетов - устаз, Турғанбай Турсунов - устаз, интернат директоры, Алўатдин Имамов - қурылысшы, Дийханбай Дүзелбаев - темиржолшы, Юлдаш Исмайлов - мийнет ветераны, почта хызметкери, Борис Палўанов - социаллық тараў хызметкери, исбилермен, Турғанбай Кәримов - терапевт-шыпакер, Роза Абуллаева - социаллық бөлим баслығы болған, мийнет ветераны; қайыр-сақаўатлы исбилерменлер Елдес улы Мухит-Олжабаев, Абылла қызы Жума Сейдуллаева, Уктам Худайбергенов - мийнет ветераны, Рейимбай Маткәримов - искер басшы, мийнет ветераны, Амангелди Еримбетов - искер басшы, нанбайшы, мийнет ветераны, Юлдаш Худайбергенов - Ахунбабаев фермер хожалығы басшысы болған, Жапақ Ережепов - искер басшы, саўда хызметкери, мийнет ветераны, Бахтияр Ережепов - саўда хызметкери, исбилермен, Алимжан Сапаров - саўда хызметкери, исбилермен, Мурат Жумабаев - қалалық кеңес баслығы, Сапарбай Ходжаев - кәрхана баслығы болған, мийнет ветераны, Худайбергенов Кәримберген - физика-математика илимлериниң докторы, Сапарбай Отаров - устаз, мектеп директоры, Бекмурат Турымбетов - устаз, журналист, мийнет ветераны, Садулла Сабиров - искер басшы, транспорт хызметкери, Марат Сулайманов - асфальтбетон заводы баслығы болған, инженер, Бахтияр Халмуратов - жаслар жетекшиси, автобаза баслығы болған, Жумабай ҳажы Абдуллаев - "Антакия" аўқатланыў комплекси баслығы, Юлдаш Реджепов - искер басшы, саўда хызмөткери, Фархад Еримбөтов - саўда хызметкери, Нурымбет Ибрагимов - мийнет ветераны, Джуманиязов Аралбай - инфекционист врач, Джуманиязов Алламберген - саўда хызметкери, Исмайыл Матназаров - финансшы, бухгалтер ҳәм тағы басқалардың аты-жөнин атап өтсек арзыйды.


Автор: Данияр Беласаров
 

ҚыдырыўАқырғы мақалалар:


ГЛАВА II. РУСТАКИ ГАВХОРЭ

(К исторической динамике древней ирригационной сети Хорезма) «Они провели из нее (реки) каналы и построили на ней города».Ал-Макдиси BGA III 2...


ГЛАВА I. СТЕНА В ПУСТЫНЕ

«КАС — на языке жителей Хорезма — этостена в пустыне, ничем не окруженная».Якут. IV. 222.«И люди построили на берегах ее болеетрех...


Хожелиден шықкан шайыр-жазыўшылар

Абдусадықов Ҳайытбай Ҳайытбай Абдусадықов — шайыр. Ҳ. Абдусадықов 1957-жылы Хожели қаласында туўылған. Орта мектепти питкергеннен соң дәслеп Тақыятас қ...


Хорезм и Хазария.

Кожинов. История Руси и русского Слова Специальный экскурс: история ХазарииОбщепризнанно, что на рубеже VIII—IX веков государственной религией Хазарского ...


Фирдаус ал-икбал

Мунис и Агахи«Райский сад счастья». Имеет второе название — «Икбал-наме» (*** «Книга счастья»). Автор — Шир-Муха...


Крепость Довкесен

09.12.2001"Моей любви всем причаститься б вам,-Собрать хоть по одной частице б вам,-По капле крови иль по лепестку -Все мое сердце, боль мою, тоску" Навои "Фарх...


Погода


GISMETEO: Погода по г.Ходжейли

Победа на интернет-фестивале